Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017 VÀ THAY THẾ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BGDĐT NGÀY 11/08/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN