Tuyển dụng

Ngày 25-08-2017

Ngày hội việc làm Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên: 500 cơ hội việc làm cho sinh viên

Với mục tiêu đưa sinh viên đến gần hơn với nhà tuyển dụng, ngày 3/6/2017, Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thành công chương trình “Ngày hội việc làm nãm 2017” với hàng trãm vị trí việc làm dành cho sinh viên của Khoa.

Các bài liên quan