Thông báo

Ngày đăng 28-02-2018; Số lần đọc: 452

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên gọi: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn       Điện thoại: 02083 851013

Địa chỉ Website tuyển sinh:  www.dhsptn.edu.vn               Fax: 02083 857867

Hiệu trưởng : GS.TS Phạm Hồng Quang.

 

1. Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

 

2. Mục tiêu

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông; NCKH phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển KT - XH của cả nước. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.

 

3. Tầm nhìn 2030

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng, ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và hội nhập quốc tế; có môi trường học tập, nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạch tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

 

III. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1

Giáo dục học

7140101

SP Tâm lý-Giáo dục

Dạy học Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp; làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở giáo dục; làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan văn hóa có chức năng giáo dục; Làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

 

SP Tâm lý-Công tác xã hội

Làm chuyên viên tư vấn, tham vấn tâm lý; chuyên viên các phòng ban trong các trường chuyên nghiệp; chuyên viên trong các tổ chức xã hội; chuyên viên trong các viện nghiên cứu hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

2

Quản lý Giáo dục (Dự kiến tuyển sinh 2018)

7140114

Sư phạm Quản lý Giáo dục

Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ sở giáo dục & đào tạo (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học).

Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…

Làm chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa - giáo dục ở cộng đồng.

Làm cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về giáo dục và quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).

Làm giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).

3

Giáo dục Mầm non

7140201

Giáo dục Mầm non

Làm công tác chuyên môn ở các phòng, sở giáo dục đào tạo; giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; làm tư vấn viên về giáo dục mầm non; chuyên viên nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục mầm non, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

GD Tiểu học

Dạy học Tiểu học; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

GD Tiểu học - Tiếng Anh

Dạy học bậc Tiểu  học  ở tất cả các vùng miền của đất nước; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

5

Giáo dục Chính trị

7140205

Giáo dục Chính trị

Dạy học Đạo đức - Công dân, Công dân với Tổ quốc trong các trường phổ thông; có thể giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có thể làm chuyên viên trong các sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

6

Giáo dục Thể chất

7140206

Giáo dục Thể chất

Dạy học GDTC ở các trường Phổ thông, Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;  làm công tác quản lý, công tác phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) ở các Sở, ngành hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

GD thể chất-Quốc phòng

Dạy học ở các trường Phổ thông, hoặc làm công tác phong trào TDTT ở các Sở, Ngành... Đáp ứng được nguồn nhân lực cho việc nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng và góp phần phát triển nền thể dục thể thao và đảm bảo an ninh quốc gia hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

7

Sư phạm Toán học

7140209

SP Toán học

Dạy học Toán ở trường phổ thông, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh

Dạy học Toán bằng tiếng Anh trong các trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Sư phạm và các trường chuyên nghiệp khác; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo,  hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

8

Sư phạm Tin học

7140210

Sư phạm Tin học

Dạy học Tin học trong các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp; có phương pháp tư duy khoa học; có thể tiếp tục học ở bậc sau đại học; có khả năng tích lũy kiến thức từ chương trình đào tạo, từ thực tế và từ Internet để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy Tin học, nghiên cứu Tin học lý thuyết và lập trình ứng dụng hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

9

Sư phạm Vật lý

7140211

Sư phạm Vật lý

Dạy học học bộ môn Vật lý, bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông; có khả năng học tập và nâng cao trình độ để giảng dạy và nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, các trường Cao đẳng, Đại học

10

Sư phạm Hoá học

7140212

Sư phạm Hoá học

Dạy học môn Hoá học ở trường phổ thông, trường chuyên nghiệp; làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Hoá học 

11

Sư phạm Sinh học

7140213

SP Sinh học

Dạy Sinh học ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc làm chuyên viên, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu và các cơ sở có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, nông nghiệp; cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh

Dạy học môn Sinh học bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông Quốc tế, trường THPT Chuyên, trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học; các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, Cao đẳng có chuyên ngành về Sinh học. Các Trung tâm nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trong khu vực Asean và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

 

 

SP Sinh – KTNN

Dạy học môn Sinh học và công nghệ. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp thuộc khối ngành sư phạm có khả năng làm giáo viên dạy môn Sinh học và môn công nghệ nông nghiệp ở các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp; Có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

12

Sư phạm Ngữ Văn

7140217

SP Ngữ văn

Dạy học Ngữ văn trong các trường phổ thông; làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học Ngữ văn hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

13

Sư phạm Lịch Sử

7140218

Sư phạm Lịch Sử

Dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông; làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức... có liên quan đến chuyên môn lịch sử hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

14

Sư phạm Địa Lý

7140219

Sư phạm Địa Lý

Dạy học Địa lí ở trường phổ thông; có thể làm việc tại các cơ quan và viện nghiên cứu liên quan đến địa lí, có khả năng nghiên cứu khoa học và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

15

Sư phạm Âm nhạc

7140221

Sư phạm Âm nhạc

Dạy học Âm nhạc ở các trường phổ thông và các trường Sư phạm trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

16

Sư phạm tiếng Anh

7140231

Sư phạm tiếng Anh

Dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng và đại học; có khả năng thích ứng chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện một số công việc có liên quan như phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hoặc nhân viên văn phòng, quản lí dự án hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 

17

Sư phạm Công nghệ (Dự kiến tuyển sinh 2018)

7140246

Sư phạm Công nghệ

Dạy học và thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên Công nghệ đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

18

Sư phạm Khoa học tự nhiên (Dự kiến tuyển sinh 2018)

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Dạy học và thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

19

Tâm lý học giáo dục (Dự kiến tuyển sinh 2018)

7310403

Tâm lý học trường học

Làm nhân viên công tác xã hội, nhà tư vấn, tham vấn, giáo viên làm công tác giáo dục đặc biệt, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

1. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

TT

Tên

Các trang thiết bị chính

1

Phòng thực hành  

 

 

 

 

- Phòng thực hành Tin học, Ngoại ngữ (12 phòng thực hành)

- Máy tính để bàn, máy chủ các loại: 429 bộ;

- Máy chiếu các loại: 08 cái;

- Switch (TP Link 24 port 10/100 Mbps, 48 Port Link TL SF 1048, 24 Port Planet FNSU – 2401 …);

- Điều hòa nhiệt độ treo t­ường;

- Tủ mạng 20U và TB phụ kiện kèm theo.v.v…

2

Phòng thí nghiệm

 

 

Khoa Vật lý

(10 phòng thí nghiệm)

- Các thiết bị thí nghiệm nghiên cứu Vật lý lí thuyết và ứng dụng

- Thiết bị thí nghiệm cơ học

- Thiết bị thí nghiệm nhiệt học

- Thiết bị thí nghiệm điện học

- Thiết bị thí nghiệm quang học

 

- Khoa Sinh học 

(11 phòng thí nghiệm) 

- Hệ thống trang thiết bị và phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật.

- Thiết bị Công nghệ gen, Công nghệ prtein, thiết bị phân tích sinh học phân tử.

- Thiết bị phân tích vi sinh học và công nghệ vi sinh vật

- Hệ thống thiết bị phân tích sinh thái môi trường.

- Các loại kính hiển vi hiện đại

- Hệ thống thiết bị thí nghiệm sinh học phổ thông, thiết bị công nghệ dạy học

 

Khoa Hóa học:

(10 phòng thí nghiệm)

- Hệ thống máy phân tích hóa học vô cơ

- Hệ thống máy phân tích hóa học hữu cơ.

- Hệ thống máy phân tích hóa lý

- Các máy ly tâm.

- Các máy quang phổ.

 

2. Thống kê phòng học

TT

Loại phòng

Số lượng

1

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

02

2

Phòng học từ 100 - 200 chỗ

07

3

Phòng học từ 50 - 100 chỗ

100

4

Số phòng học dưới 50 chỗ

31

5

Số phòng học đa phương tiện

13

 

 

3. Thống kê về học liệu (e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện

TT

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

Số lượng

1

Sách (cuốn)

55.604

2

Tạp chí (số loại)

30

3

Cơ sở dữ liệu điện tử

2.019

 

4. Điều kiện về ký túc xá

Kí túc xá với diện tích 22.010 m2, 8 dãy nhà cao tầng từ H1 đến H8, số chỗ ở là 2.692, khuôn viên Kí túc xá sạch, nhiều cây xanh

- Giá phòng ưu đãi với sinh viên

Nhà

Số SV/1 phòng

Gía tiền 1 SV/tháng (chưa tính điện, nước)

Chất lượng phòng

H6

4

Có quy định riêng

Công trình phụ khép kín, giường liền tủ, bàn học hiện đại

H2 (chẵn)

4

Có quy định riêng

Công trình phụ khép kín, giường tầng, tủ

H1 (lẻ), H4

6

80.000đ

Công trình phụ khép kín, giường tầng

H5, H7, H8, H1(chẵn)

8

80.000đ

Nhà mới xây, trang thiết bị mới, công trình phụ khép kín, giường tầng

- Trật tự an ninh đảm bảo;

- Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong Kí túc xá;

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên tham gia hoạt động tự quản được miễn, giảm tiền nhà ở

 

IV. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

1. Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)

Đối tượng được xét, cấp HBKKHT:

Là sinh viên hệ đào tạo chính quy đang học tập tại trường.

Tiêu chuẩn và mức xét, cấp HBKKHT:

- Những sinh viên có số tín chỉ đăng ký học lần đầu trong học kỳ trước đó tối thiểu là 14 tín chỉ, có kết quả học tập (không tính điểm học lại, học cải thiện) và điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, trong đó không có học phần bị điểm F; không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì được xét, cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ HBKKHT của trường theo các mức sau:

a) Mức học bổng loại khá cấp 400.000đ/ 1 tháng.

Tiêu chuẩn: Có điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) đạt từ 2,50 trở lên và điểm rèn luyện (ĐRL) đạt từ 70 điểm trở lên.

b) Mức học bổng loại giỏi cấp 500.000đ/ 1 tháng.

Tiêu chuẩn: Có  ĐTBCHK đạt từ 3,20 trở lên và ĐRL đạt từ 80 điểm trở lên.

c) Mức học bổng loại xuất sắc cấp 600.000đ/ 1 tháng.

Tiêu chuẩn: Có ĐTBCHK đạt từ 3,60 trở lên và ĐRL đạt từ 90 điểm trở lên.

            - Riêng đối với học kỳ đầu tiên của khóa học, học bổng cấp cho sinh viên dựa trên điểm tuyển sinh đại học (không bao gồm điểm ưu tiên, không nhân hệ số), cụ thể như sau:

            + Học bổng loại khá: sinh viên đạt điểm từ 21,0 điểm đến dưới 24,0 điểm

            + Học bổng loại giỏi: sinh viên đạt điểm từ 24,0 điểm đến dưới 27,0 điểm

            + Học bổng loại xuất sắc: sinh viên đạt điểm từ 27,0 điểm trở lên

* Trường hợp sinh viên có cùng ĐTBCHK thì xét ưu tiên theo ĐRL. Nếu ĐRL vẫn bằng nhau thì xét ưu tiên sinh viên dân tộc, sinh viên thuộc diện chính sách xã hội.

* Học bổng khuyến khích học tập được xét cấp theo từng Khoa/ Bộ môn trực thuộc, cấp theo học kỳ và cấp 10 tháng trong một năm học.

 

2. Trợ cấp xã hội

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

(1). Sinh viên dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

(2). Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức và không có nguồn chu cấp thường xuyên;

(3). Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật;

(4). Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập: Là những sinh viên mà gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo (hộ nghèo). Những sinh viên này phải đáp ứng các tiêu chuẩn: có số tín chỉ đăng ký học lần đầu trong học kỳ trước đó tối thiểu là 14 tín chỉ, có ĐTBCHK đạt 2,50 trở lên (không tính điểm học lại, học cải thiện), trong đó không có học phần bị điểm F; có ĐRL đạt từ 70 điểm trở lên.

Mức trợ cấp xã hội:

Cấp theo quy định của Nhà nước: Các sinh viên thuộc diện đối tượng (1) được cấp 140.000đ/ tháng, các sinh viên thuộc diện đối tượng (2), (3), (4) được cấp 100.000đ/ tháng. TCXH được cấp theo học kỳ và cấp 12 tháng trong một năm học.

Học bổng tài trợ, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

- Trường xét cấp học bổng tài trợ từ nguồn tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,… trong và ngoài nước theo Quy định về quản lý và cấp phát học bổng tài trợ. Về hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn cứ vào điều kiện cụ thể Hiệu trưởng sẽ quyết định xét hỗ trợ sau khi có ý kiến của Ban chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn trực thuộc và Phòng Công tác HSSV./.

Các bài liên quan