Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng 23-02-2018; Số lần đọc: 533

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017 VÀ THAY THẾ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BGDĐT NGÀY 11/08/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.


Các bài liên quan