Các đơn vị đào tạo thành viên

Ngày 01-03-2013

Các đơn vị đào tạo thành viên

Các đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên


I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: http://tueba.edu.vn; http://tnu.edu.vn/dhqtkd;

Số điện thoại: 02803.647 685, 02803.647 683, 02803.647 714

Email: webmaster@tueba.edu.vn 

Fax: 02803.647 684

Hiệu trưởng: TS. Trần Quang Huy

Sứ mệnh: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý  nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đội ngũ giảng dạy: 348

   Trong đó:

 • Số phó giáo sư, giáo sư: 06
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 25
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 199
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ đại học: 118

Tổng số sinh viên và học viên sau đại học: 9.414

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 5.730
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 2.809
 • Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 875

Các khoa, trung tâm trực thuộc:

   Các khoa, gồm: Khoa Kinh tế; Khoa Kế toán; Khoa Quản trị Kinh doanh; Khoa Ngân hàng – Tài chính; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Quản lý – Luật Kinh tế; Khoa Marketing,Thương mại và Du lịch.

   Các trung tâm, gồm:Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ; Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính – Kế toán; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn; Trung tâm Hán ngữ; Trung tâm Hàn quốc học.

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Đường 3-2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 0280. 3847 145

Email: phonghcth.DTK@moet.edu.vn

Fax: 0280. 3847 403

Hiệu trưởng: PGS.TS. Phan Quang Thế

Sứ mệnh: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp các sản phẩm khoa học công nghệ và dịch vụ chất lượng cao cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực ; một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. Trong đó, một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn người học, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát triển công nghệ trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng dạy: 449

Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 229
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 19
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 17

Tổng số sinh viên và học viên SĐH: 15.806

Trong đó:

 • Số sinh viên chính quy: 11.345
 • Số sinh viên phi chính quy: 4.076
 • Số học viên sau đại học: 385

Các khoa, Trung tâm trực thuộc, bao gồm: Khoa Cơ khí; Khoa Điện; Khoa Điện tử; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Xây dựng & Môi trường; Khoa Kinh tế Công nghiệp; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

03 Trung tâm bao gồm: Trung tâm Thí nghiệm; Trung tâm Thực nghiệm và Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.


III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.tuaf.edu.vn; http://tnu.edu.vn/dhnl;

Số điện thoại: 02803. 855 564

Email: phonghctc@tuaf.edu.vn

 Fax: 02803. 852 921

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Văn Điền

Sứ mệnh: Trường Đại học Nông lâm có sứ mệnh đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, phát triển nông thôn; tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước và hội nhập quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường.

 Đội ngũ giảng dạy: 320

   Trong đó:

 • Số Giáo sư, giáo sư: 03
 • Số Phó giáo sư : 26
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ: 68
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ: 178

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học: 14.460

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 7.800
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 5.500
 • Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 888

 Các Khoa, Trung tâm trực thuộc:

   Các khoa, gồm: Khoa Quản lý tài nguyên; Khoa Môi trường; Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Khoa Chăn nuôi Thú y; Khoa Nông học; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn ; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lâm nghiệp.

   Các trung tâm, gồm: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng; Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng Đông bắc; Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi; Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới vùng núi phía Bắc; Trung tâm đào tạo và phát triển quốc tế; Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông lâm nghiệp vùng núi phía Bắc.

Các viện, gồm: Viện khoa học sự sống; Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp.

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 Website: http:// www.dhsptn.edu.vn; www.tnu.edu.vn/dhsp;

 Số điện thoại: 02803. 855 731

 Email: dhsupham.edu@hn.vnn.vn

 Fax: 02803. 857 867

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

 Sứ mệnh: Trường Đại học Sư phạm là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn: Trường Đại học Sư phạm phấn đấu đến năm 2020 trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước, tiếp cận hội nhập với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Đội ngũ giảng dạy: 395

   Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 223
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 95
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 18

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học: 21. 535

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 12.357
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 7.833
 • Số học viên cao học và nghiên cứu sinh: 1.345

Các khoa, Trung tâm trực thuộc:15 khoa chuyên môn, 9 phòng chức năng và 02 trung tâm và 01 trường THPT thực hành (Trường THPT Thái Nguyên).


V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnmc.edu.vn; http//www.tnu.edu.vn/dhyd;

Số điện thoại: 02803. 852 671

Email: dhyktn@hn.vnn.vn

Fax :  02803. 855 710

Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

Sứ mệnh: Trường Đại học Y - Dược có sứ mệnh đào tạo cán bộ ngành Y - Dược có trình độ đại học, sau đại học, có khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt nhân dân các dân tộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn: Trường Đại học Y - Dược phấn đấu trở thành một trường Đại học đa ngành, đa bậc học, một cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế, với đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ, tạo tiền đề phát triển vững chắc, có khả năng hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đội ngũ giảng dạy: 320

Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 142
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 32
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 11
 • Số bác sỹ chuyên khoa I: 04
 • Số bác sỹ chuyên khoa II: 20

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học: 8.401

Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 7.142
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 824
 • Số học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II: 435

Các khoa, gồm: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Y học cơ sở; Khoa Điều dưỡng; Khoa Y tế công cộng; Khoa Dược; Khoa các chuyên khoa; Khoa Răng Hàm Mặt; Bộ môn Nội; Bộ môn Ngoại – Gây mê hồi sức; Bộ môn Sản; Bộ môn Nhi. 


VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Website: : http://www.tnu.edu.vn/dhkh; http://www.tnus.edu.vn;) 

Số điện thoại: 02803. 746 983 

Email: dhkh.dhtn@tnu.edu.vn

Fax: 02803. 746 965 

Sứ mệnh: Trường Đại học Khoa học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Khoa học sẽ trở thành trường Đại học đa ngành, chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Đội ngũ giảng dạy: 288

   Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 146
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 21
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 05

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học: 6087

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 5430
 • Số học sinh, sinh viên phí chính quy: 256
 • Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 401

Các khoa, trung tâm trực thuộc:

Các khoa, gồm: Khoa Toán - Tin; Khoa Vật lí và Công nghệ; Khoa Hóa học; Khoa Khoa học sự sống; Khoa Môi trường và Trái đất; Khoa Văn – Xã hội; Khoa Khoa học Cơ bản; Bộ môn Lịch sử.

Các Trung tâm, gồm: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo Ngôn ngữ văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ


VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ictu.edu.vn;

Số điện thoại: 0280. 3846 254; 02806. 255 052

Email: contac@ictu.edu.vn

Fax: 02803. 846 237

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Tảo

Sứ mệnh: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành “ Trường Đại học Điện tử”, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Đội ngũ giảng dạy: 362

Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 196
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 26
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 18

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên sau đại học: 6.014

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 4.910
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy:751
 • Số học viên sau đại học và nghiên cứu sinh: 353

Các khoa, trung tâm trực thuộc:

Các khoa, bộ môn trực thuộc gồm: Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Điện tử và Truyền thông; Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế; Khoa Công nghệ Tự động hóa, Khoa Khoa học cơ bản; Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện; Bộ môn An toàn thông tin; Bộ môn Công nghệ Ôtô và Hệ thống cảm biến.

Các trung tâm, gồm: Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Phát triển phần mềm; Trung tâm Liên kết đào tạo; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ di động; Trung tâm Công nghệ thông tin kinh tế; Trung tâm ứng dụng và phát triển mạng cảm biến không dây; Trung tâm ngoại ngữ Sunflower; Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Giáo dục Nhật Bản; Học viện Mạng Cisco; Trung tâm Hệ thống thông tin địa lý (GIS).

VIII. KHOA NGOẠI NGỮ

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/knn

Số điện thoại: 02803. 648 489

Email: nntn.@tnu.edu.vn

Fax: 02803. 648 489

Trưởng khoa: TS. Lê Hồng Thắng

Sứ mệnh: Khoa Ngoại ngữ có sứ mệnh đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, nhu cầu ngày càng cao, quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực nông thôn, trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Tầm nhìn: Khoa Ngoại ngữ phấn đấu không ngừng tăng cường, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trong tương lai, Khoa Ngoại ngữ sẽ trở thành Trường Đại học Ngoại ngữ trọng điểm khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đội ngũ giảng dạy:

Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ đại học: 38
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 74
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 03

Tổng số học sinh, sinh viên: 2.757

   Trong đó:

 • Số học sinh, sinh viên chính quy: 2.737
 • Số học sinh, sinh viên phi chính quy: 20

Các tổ bộ môn, gồm: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Khoa học Cơ bản.


IX. KHOA QUỐC TẾ

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.is.tnu.edu.vn;

Số điện thoại: 02803. 549 188; 0127. 717 9150

Email: kqt@istnu.edu.vn

Fax: 02803. 549 188

Quyền Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Sứ mệnh: Khoa Quốc tế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học đa lĩnh vực có chất lượng ngang tầm khu vực và thế giới, tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ chất lượng cao, cung cấp đội ngũ tư vấn đạt chuẩn quốc tế và cầu nối thúc đẩy, mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn: Khoa Quốc tế phấn đấu trở thành trường Đại học Quốc tế, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực Đông Nam Á, là điểm đến của sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng dạy: Gồm các giảng viên của Đại học Thái Nguyên được đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài và các giảng viên đến từ các trường đối tác (Đại học De Montfort hoặc Đại học Manchester Metropolitant, Vương quốc Anh). Ngoài ra, Khoa Quốc tế mời các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo của các viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, công ty, tập đoàn, tổ chức quốc tế tham gia giảng dạy tại Khoa. Khoa tổ chức cho sinh viên đi thực hành, làm dự án tại các công ty, doanh nghiệp liên doanh quốc tế và thực tập ở nước ngoài.

Tổng số học sinh, sinh viên: 211


X. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Giới thiệu sơ lược

 Địa chỉ: Tổ 15, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 Website: http://www.tnu.edu.vn/cdktkt

Số điện thoại: 02803.848 538

Email: phonghcth.dtu@moet.edu.vn

Fax: 0280. 546 030

Hiệu trưởng: TS. Ngô Xuân Hoàng

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp; Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp; Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Đào tạo nghề; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật sẽ trở thành trường đại học đa cấp, đa ngành chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đội ngũ giảng dạy: 200

Trong đó:

 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ: 110
 • Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ: 08
 • Số phó giáo sư, giáo sư: 02

Tổng số học sinh, sinh viên: 5.390

Các khoa, trung tâm trực thuộc:

Các khoa, gồm: Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Kỹ thuật Nông - Lâm; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Đào tạo nghề.

Các trung tâm, gồm: Trung tâm thực hành - Thực nghiệm; Trung tâm Tư vấn - Giới thiệu việc làm.

XI. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

1. Giới thiệu sơ lược

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0203 859 299

Email: vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Fax: 0203 859 299

Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

                          + SĐT: 0989.372.386

                          + Email: hvhungtn74@yahoo.comvan.h.hoang@alumni.uts.edu.au

Sứ mệnh: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai được giao trọng trách là trung tâm  đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, cung cấp dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các loại hình đào tạo khác, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; liên kết trong nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Các khoa, gồm: Khoa Nông Lâm; Khoa Kinh tế, Du lịch; Khoa Ngoại ngữ, Tin học.

Các trung tâm, gồm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm thực nghiệm và Đào tạo nghề; Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao KHCN.


Các bài liên quan

-->