Đào tạo

Ngày 01-03-2013

Các ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo tại các đơn vị:

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Ngành Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán)

- Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp (thuộc mọi loại hình, mọi lĩnh vực và mọi quy mô), trong các Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan Nhà nước, xã phường và các đơn vị có hạch toán kế toán khác.

- Công chức kế toán, kiểm toán trong Kiểm toán Nhà nước.

- Kế toán, kiểm toán viên trong các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán.

- Phụ trách bộ phận kế toán, kiểm toán nội bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại.

- Nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán nhà nước.

- Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp (khi đủ thời gian công tác và có chứng chỉ Kế toán trưởng).

- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên thuế, nhân viên thuế, chuyên viên định phí bảo hiểm, chuyên viên tư vấn tài chính,...

2. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng)

Chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính, chuyên viên đầu tư tại các ngân hàng và các tổ chức tài chính; Chuyên viên tín dụng, chuyên viên phòng giao dịch, kiểm soát viên giao dịch, kế toán viên ngân hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính; Chuyên viên phân tích, chuyên viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lí quỹ đầu tư, quản lí danh mục đầu tư của khách hàng; Giảng viên giảng dạy các môn học về tài chính, ngân hàng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh; Chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị.

3. Ngành Luật Kinh tế (Chuyên ngành: Luật Kinh doanh, Luật Kinh doanh quốc tế)

- Có thể đảm nhiệm được các vị trí làm việc thuộc các nhóm công việc như thực hành pháp luật; tư vấn pháp luật; nghiên cứu pháp luật, chế độ chính sách trong các cơ quan cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, các cơ quan Công an, Thuế, Hải quan,...; cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án.

- Chuyên viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lí: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài.

- Chuyên viên công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ ở Việt Nam và các nước.

- Chuyên gia tư vấn pháp luật, chuyên gia pháp lí trong các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động...

- Giảng viên giảng dạy tại viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học khối ngành Luật, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu quản lí nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính - chính trị.

4. Ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh thương mại)

Đảm đương tốt vị trí chuyên viên hoặc quản lí các phòng ban chức năng trong mọi loại hình doanh nghiệp; Các tổ chức lợi nhuận, các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận; Có khả năng tạo lập doanh nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của ngành quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tào hoặc các cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

5. Ngành Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế, Thương mại quốc tế)

Có thể thích ứng tốt trong các môi trường làm việc đa dạng như: cán bộ quản lý kinh tế tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương; cán bộ quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế; giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về các vấn đề kinh tế, y tế, xã hội.

6. Ngành Kinh tế đầu tư (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư)

- Cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương (các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp…).

- Cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

- Cán bộ trong Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Cán bộ trong các cơ quan thẩm định đầu tư (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản).

- Cán bộ trong các Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương.

- Cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu; giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý, marketing, du lịch - lữ hành..

7. Ngành Kinh tế phát triển (Chuyên ngành: Kinh tế phát triển)

- Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách về Kinh tế phát triển: làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương. Công việc có thể đảm trách: (i) Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế; (ii) Tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững. Triển vọng: có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Cán bộ dự án: làm việc trong các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp. Các công việc có thể đảm trách: (i) Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; (ii) Tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; (iii) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các chương trình, dự án, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở nghiên cứu. Công việc có thể đảm trách: (i) Giảng dạy các môn liên quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển,...; (ii) Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững. Triển vọng: có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

8. Ngành Quản lý công (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý công)

Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách, cán bộ quản lí, chuyên gia, nghiên cứu viên và trợ lí làm việc ở các cơ quan, các khu vực khác nhau như: Các cơ quan quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương; Các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, ban quản lí các dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,… Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về kinh tế và quản trị kinh doanh; Các trung tâm và viện nghiên cứu.

9. Ngành Marketing (Chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Truyền thông - Marketing)

Chuyên viên hoặc quản lí đảm nhiệm các công tác marketing, kinh doanh trong mọi loại hình doanh nghiệp; Công việc marketing xã hội, tổ chức sự kiện trong các tổ chức lợi nhuận, các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận; Có khả năng tạo lập doanh nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng trong lĩnh vực marketing; Giảng dạy nghiệp vụ marketing và nghiên cứu thị trường trong các trường học, viện nghiên cứu về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

10. Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch)

Chuyên viên hoặc quản lí trong môi trường du lịch lữ hành, khách sạn nhà hàng và các khu vui chơi giải trí; Làm việc tại các cơ quan quản lí, hoạch định các chính sách phát triển du lịch; Thiết kế các sản phẩm du lịch mới, tạo lập doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và Viện, Trung tâm nghiên cứu về kinh doanh du lịch.


II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đại học tiên tiến trên thế giới, có điều chỉnh, bổ sung các môn học truyền thống để đào tạo ra Kỹ sư cơ khí có kiến thức chuyên môn vững, năng động, đáp ứng mọi điều kiện thực tế.

Kỹ sư cơ khí có thể đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo, vận hành, kinh doanh, bảo hành các sản phẩm cơ khí trong hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp và dân dụng. Kỹ sư cơ khí là một trong những nghề có khả năng xin việc hoặc tự kinh doanh cao nhất trong số các ngành kỹ thuật.

Học ngành Kỹ thuật cơ khí, tùy theo năng lực, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp, sau khi học xong kiến thức cơ bản tại trường, sinh viên có thể chọn một trong 3 chuyên ngành dưới đây:

- Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí: khối kiến thức chuyên ngành được xây dựng theo chương trình Thiết kế cơ khí của Đại học bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ; cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thiết kế mới nhất cũng như cải tiến các thiết bị, máy móc hiện có.

- Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công cắt gọt, gia công tiên tiến và tự động hóa quá trình sản xuất. Đây là chuyên ngành truyền thống đã được triển khai đào tạo từ khi trường được thành lập, 19/8/1965.

- Chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình: cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ, về thiết bị gia công kim loại bằng biến dạng dẻo như: uốn, kéo, dập… để tạo hình các sản phẩm cơ khí.

Rất nhiều sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp vào làm việc cho các công ty sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam và nước ngoài. Một số khác tiếp tục học cao học kỹ thuật hoặc ở các lĩnh vực khác để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Rất nhiều kỹ sư được đào tạo từ Khoa Cơ khí đã trở thành các nhà quản lí, lãnh đạo.

Sinh viên học tập ở Khoa Cơ khí, Khoa ô tô và Máy động lực được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao và kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Được học tập trong môi trường tốt, các thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại và luôn được quan tâm đầu tư. Chương trình đào tạo tiên tiến và thường xuyên được cập nhật.

2. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo cơ sở nền vững chắc về cơ khí chế tạo máy, thiên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo các linh kiện phụ trợ  ô tô và máy động lực, ngoài ra trang bị sinh viên chuyên sâu lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng và hoán cải các phương tiện giao thông. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ thuật hoặc quản lý tại: Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực. Các doanh nghiệp kinh doanh, vận tải ô tô, máy động lực, phụ tùng,... đặc biệt là các Công ty liên doanh ô tô như Toyota, Honda, Ford, Nissan,…; Các nhà máy cơ khí, công ty thiết kế và chế tạo các linh kiện phụ trợ về lĩnh vực cơ khí động lực; Các trạm đăng kiểm ô tô, máy động lực; Các cơ sở xản xuất và phục vụ liên quan đến ngành ô tô, máy động lực trong các lĩnh vực An ninh, Quốc phòng và một số lĩnh vực khác; Làm việc tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực cũng như các chuyên ngành liên quan, như các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô, máy động lực.

3. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật cơ điện tử được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học trong nước và quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống, thiết bị tích hợp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến tự động hóa, cơ điện tử; có thể thực hiện vai trò của một kỹ sư cơ khí hoặc điện - điện tử, điều khiển tự động tại các nhà máy công nghiệp.

4. Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện là một ngành phát triển mang tính đột phá trong tương lai, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như các quá trình tự động hoá, tự động điều khiển và hệ thống cung cấp điện. Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện có thể thực hiện thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống cung cấp điện, làm chủ kỹ thuật các nhà máy phát điện (thuỷ điện, nhiệt điện...). Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống thông tin không dây; vận hành, sửa chữa các máy móc, thiết bị y tế.

Học ngành Kỹ thuật điện, sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện

+ Chương trình Kỹ thuật điện cung cấp kiến ​​thức về kỹ thuật điện thông dụng như điện dân dụng, điện lạnh và giúp cho sinh viên năng lực tính toán, thiết kế, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, điện dân dụng, điện lạnh, chiếu sáng, chống sét, an ninh và an toàn điện.

+ Chuyên ngành này phù hợp với những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực điện phục vụ đời sống con người.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm điện, các công ty, nhà máy xí nghiệp công nghiệp và dân dụng.

- Chuyên ngành Hệ thống điện

+ Chương trình Hệ thống điện cung cấp kiến thức về tư vấn, thiết kế, vận hành các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, giúp sinh viên phân tích nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống điện, tính toán, thiết kế các nhà máy điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện, các hệ thống bảo vệ hệ thống điện,...

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại nhà máy điện, công ty điện lực, khu công nghiệp, viện nghiên cứu.

- Chuyên ngành Thiết bị điện

+ Chương trình Thiết bị điện trang bị những kiến thức cơ bản về thiết bị điện trong sản xuất, công nghệ sản xuất thiết bị điện, chế tạo máy điện, trang bị, vận hành các thiết bị gia công nhiệt hiện đại, tự động hóa trong thiết kế thiết bị điện, thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị điện.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các nhà máy chế tạo thiết bị điện, nhà máy sản xuất điện năng, trung tâm kiểm định chất lượng và thử nghiệm thiết bị điện, nhà máy sản xuất công nghiệp.

5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá với các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng về hệ thống đo lường và điều khiển tự động trong công nghiệp như: Các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp lắp ráp, chế biến, sản xuất và phân phối điện năng, điều khiển hệ thống giao thông; các hệ thống phân phối và điều khiển năng lượng trong tòa nhà; các hệ thống đo lường, giám sát và truyền thông công nghiệp. Thực hiện việc thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền động, dây chuyền điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp cũng như các thiết bị điện - điện tử thông dụng. Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, với một đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ sau đại học. Chương trình ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa gồm 2 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

+ Chương trình Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp cung cấp các kiến thức về thiết bị, máy và dây chuyền sản xuất tự động sử dụng năng lượng điện trong các công ty, xí nghiệp công nghiệp để sinh viên biết cách sửa chữa, cải tiến, thiết kế, chế tạo, hiệu chỉnh, vận hành quản lý máy tự động và dây chuyền tự động.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nhà máy sản xuất điện năng có mức độ tự động hóa cao và hiện đại.

- Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

+ Chương trình đào tạo trang bị đẩy đủ cho sinh viên các khối kiến thức: a) Khối kiến thức nền tảng về điện - điện tử, cơ khí, máy tính; b) Khối kiến thức về thiết bị tự động: như role, các cảm biến công nghệ cao, các cơ cấu chấp hành, các thiết bị khí nén thủy lực, các bộ điều khiển…; c) Khối kiến thức về lập trình điều khiển hệ thống trên máy tính PC, trên hệ thống nhúng- FPGA, trên các thiết bị điều khiển chuyên dụng như PLC, LOGO; d) Khối kiến thức về lý thuyết điều khiển và e) Khối kiến thức về Điều khiển tự động quá trình các sản xuất công nghiệp (dầu khí, luyện kim, xi măng, giấy, lắp ráp, điện năng…).

+ Kỹ sư sau khi ra trường có thể khảo sát, phân tích và thiết kế các dự án sản xuất tự động bằng máy móc; sửa chữa và vận hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp.

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành, kỹ sư điều hành, kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại các nhà máy sản xuất chế biến, công ty lắp ráp và chế tạo, các công ty liên doanh nước ngoài có hệ thống máy móc robot hiện đại, các công ty sản xuất và phân phối điện năng, các cơ sở nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa.

6. Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Sinh viên học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông có thể lựa chọn 01 trong 2 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành Điện tử viễn thông

+ Chương trình Điện tử viễn thông trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, khối kiến thức cơ sở ngành về điện, điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin nhằm thực hiện quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ giọng nói đến dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến. Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm, được tham gia và trải nghiệm trực tiếp tại các công ty về truyền thông trong quá trình học tập.

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông với vai trò kỹ sư đảm nhận các vị trí: quản lý sản suất, kỹ thuật viên tại các công ty viễn thông như: Vinaphone, MobiFone, Đài viễn Thông, Công ty Truyền số liệu VDC, Viettel, FPT, SPT, GTEL, các công ty về phát thanh truyền hình, điện tử Samsung và các công ty vệ tinh, các đài truyền hình VTC, HTV, SCTV, hệ thống thông tin hàng không,...

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

+ Chương trình Kỹ thuật điện tử trang bị kiến thức về thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì thiết bị, hệ thống điện tử hiện đại được ứng dụng rộng khắp trong công nghiệp, thông tin liên lạc, quân sự, y tế cũng như trong dân dụng.

+ Sinh viên có cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tập về thiết kế, lắp ráp và chế tạo phần cứng cũng như lập trình phần mềm.

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp trong các công ty, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, khu chế xuất, khu công nghiệp, những nơi yêu cầu quá trình tự động hóa và điện tử hóa cao, hoặc kỹ thuật viên vận hành, sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện tử y sinh, các vũ khí, khí tài quân sự.

7. Ngành Kỹ thuật máy tính

Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin: Lập trình phần mềm, Lập trình web, Lập trình Android, Lập trình cho điện thoại di động, máy tính bảng, lập trình trò chơi;

- Chíp điện tử thông minh và ứng dụng: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển điện tử thông minh, điều khiển cho Robot, điều khiển tự động hóa cho các nhà máy công nghiệp, nhà thông minh;

- Mạng máy tính: Thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành các hệ thống mạng máy (internet) tính trong các nhà máy, xí nghiệp và cơ quan.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: FPT, BKAV, SAMSUNG, CANON, Facebook, Google, Microsoft, HiPT, CMC; Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin: VTV, Viettel, VNPT, HTV, VTC, VDC, Các cơ quan, các sở, các công ty về tài chính, ngân hàng, sân bay,…; Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

8. Ngành Kỹ thuật môi trường

Sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về tiếng Anh, các quá trình lý, hóa và sinh học trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật, kỹ năng thiết kế, vận hành và quản lý các công trình xử lý ô nhiễm môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, các kiến thức về quản lý môi trường như đánh giá tác động môi trường, các biện pháp quản lý vận hành và thay đổi công nghệ giảm thiểu phát sinh chất thải cũng được cung cấp giúp sinh viên có thể thích ứng với các công việc đa dạng hơn trong thực tế.

Với phòng thí nghiệm chuyên ngành được trang bị thiết bị hiện đại, sinh viên được chủ động nghiên cứu bằng việc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học sát với thực tế ngay từ năm học đầu tiên và có thể tạo ra các mô hình xử lý chất thải hay những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường đã được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tế và giành được nhiều giải thưởng cao của Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra sinh viên còn được tiếp cận với các giáo sư, các bạn sinh viên nước ngoài và nhận được các cơ hội học tập, thực tập sinh tại các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...

Cơ hội việc làm: Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có thể đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Theo khảo sát hơn 85% sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường làm việc đúng chuyên ngành và đang làm việc tại các vị trí, cơ quan sau:

- Các cơ quan Nhà nước về quản lý Môi trường như: các Bộ, Sở, Phòng, Cục, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Cảnh sát môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp…

- Tự thành lập công ty hoặc làm việc tại những công ty về môi trường, các nhà máy xử lý chất thải: với vai trò là nhà quản lý, tư vấn, thiết kế, vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải cho các công ty; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tham gia các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực môi trường: tại các trường đại học, cao đằng, viện nghiên cứu v.v..

9. Ngành Kỹ thuật xây dựng

Học chương trình này sinh viên sẽ có hiểu biết đầy đủ về nhà ở, công trình công cộng và nhà công nghiệp bao gồm các thành tố nào, chức năng của chúng ra sao? Làm thế nào để thiết kế và thi công được những công trình nhà cao tầng? Tại sao có thể xây dựng được những công trình trên nền đất yếu, hay ở những khu vực thường xảy ra gió bão, động đất…?

Sinh viên được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, được kết hợp lý thuyết với thí nghiệm, thực hành; có đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm.

Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời được tiếp cận với các câu lạc bộ sinh viên ngay từ khi vào trường, đặc biệt các câu lạc bộ tiếng Anh giúp phát triển khả năng ngoại ngữ, sinh viên có cơ hội làm việc giao lưu với các bạn sinh viên nước ngoài. 

Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng có thể đảm nhận các công việc sau:

- Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp: Nhà cao tầng, công trình công cộng: Trụ sở nhà làm việc, trường học, nhà thi đấu, mái vòm,... công trình tháp trụ (tháp truyền hình, cột điện, tháp viễn thông)… Nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xi lô, bể chứa,...

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp: Giám sát kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công trực tiếp trên công trường.

- Quản lý dự án xây dựng: Tại các cơ quan quản lý nhà nước nhà nước (Bộ, Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp), các công ty trong và ngoài nước…

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên: tại các trường đại học, viện nghiên cứu,..

Người học có cơ hội lựa chọn môi trường làm việc đa dạng, từ những thành phố dân cư đông đúc hay những vùng đất chưa được khám phá đến, trong phòng thiết kế hay ra ngoài công trường. Từ địa phương đến Trung ương như các Bộ ban ngành, Sở, Phòng, Trung tâm, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

10. Ngành Quản lí công nghiệp

Sinh viên học ngành Quản lí công nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở về Kỹ thuật công nghiệp và xây dựng, kinh tế học, quản trị học, pháp luật kinh tế, Tin học quản lí; các kiến thức chuyên môn về Quản lí công nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực…

Sau khi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có năng lực tham gia xây dựng các dự án đầu tư, phát triển chiến lược công ty, thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, thống kê và quản lí chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp; Cử nhân Quản lí công nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng Kinh doanh, Kế hoạch, Ban quản lí dự án, Bộ phận quản trị điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông; Cử nhân Quản lí công nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước ở Trung ương và địa phương về công nghiệp và xây dựng, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế.

11. Ngành Kinh tế công nghiệp

Sinh viên theo học ngành Kinh tế công nghiệp được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực: Kế toán - Tài chính, Kế toán xây dựng cơ bản, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị, Marketing và phân tích hoạt động kinh doanh... Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức hiệu quả…

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có đủ năng lực làm việc về công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, Bưu chính viễn thông; các Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch tiền lương của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng và Bưu chính viễn thông; Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước, hoặc có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế; có thể làm việc các vị trí như Trợ lí giám đốc, Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đào tạo về kinh tế.

12. Ngành Công nghệ chế tạo máy

 Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có thể thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí; vận hành máy móc, thiết bị; tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực cơ khí.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty cơ khí tư nhân.

13. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử có thể thiết kế, lắp đặt, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon...

14. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ngành đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy... Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng, chế tạo và cải tiến phương tiện giao thông và am hiểu lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí chế tạo, thiết kế cơ khí, tự động học, điện - điện tử,....

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực rộng từ các trung tâm thiết kế CAD/CAM/CNC về linh kiện phụ trợ nền công nghiệp ô tô và xe chuyên dùng đến chuyên sâu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe chuyên dụng, quản lý kinh doanh lĩnh vực ô tô và xe chuyên dụng.

15. Ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh khoa học - kỹ thuật và Công nghệ trang bị các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh, đặc biệt là Tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; cung cấp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc Quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có cơ hội làm phiên dịch viên cho các công ty, nhà máy liên doanh và nước ngoài, biên dịch viên cho các tờ báo và tạp chí khoa học công nghệ, giảng dạy Tiếng Anh ở các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

16.Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật cơ khí

Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật cơ khí được xây dựng theo chương trình của ngành Cơ khí hàng không vũ trụ của Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ và có sử dụng một số học phần của chương trình đào tạo trong nước. CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí có tổng số tín chỉ bằng các chương trình tương đương dạy bằng tiếng Việt.

Mục tiêu của chương trình là giúp người học kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn trong việc thiết kế, chế tạo và tự động hóa các cơ cấu, sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và cuộc sống con người.

Điểm khác biệt của CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí là dạy cho người học biết cách tư duy logic và sáng tạo trong thiết kế cơ khí.

Kỹ sư tốt nghiệp CTTT ngành Kỹ thuật cơ khí thích hợp với các môi trường hội nhập quốc tế trong đó áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của thế giới và đòi hỏi phải thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

17. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện

Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật điện được xây dựng theo chương trình của ngành Kỹ thuật điện của Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình là trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, cơ sở về điện, điện tử, tin học, đo lường và điều khiển, tự động hóa, hệ thống điện và truyền thông giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật điện và điều khiển các hệ thống thiết bị hiện đại.

Sinh viên được học các giáo trình tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và được thực hành thí nghiệm trên các thiết bị điện, điện tử, viễn thông tiên tiến nhất tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sĩ, tiến sĩ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

18. Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật điện tử là chương trình của Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) - Hàn Quốc, giảng dạy bằng tiếng Anh phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên theo phương thức 2 +2. Sinh viên sẽ học 2 năm cuối học tại Hàn Quốc và được cấp bằng tại KNU. Sinh viên nếu chưa có điểm Toefl ITP hoặc chuẩn tiếng Anh tương đương sẽ phải học thêm các học phần tiếng Anh bổ sung trong năm đầu tiên và học 2 năm theo chuyên ngành tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu của chương trình là trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật bán dẫn, điện - điện tử, truyền thông, mạng, máy tính theo mô hình của Hàn Quốc.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) - Hàn Quốc có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và máy tính tại các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc trong nước như Công ty điện tử Sam Sung, LG, Canon v.v..

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

1. Ngành Nông nghiệp (chuyên ngành: Nông nghiệp công nghệ cao)

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực tạo giống rau, hoa quả, quy trình sản xuất rau hoa quả công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính...

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, trung tâm dạy nghề, các công ty quy hoạch và kiến trúc đô thị, các công ty kinh doanh rau, hoa, các trang trại trồng hoa, các chương tình dự án, đặc biệt là sinh viên có thể tự khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường….

2. Ngành Khoa học cây trồng

- Đào tạo về các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống, dinh dưỡng cây trồng đảm bảo theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án,…

3. Ngành Bảo vệ thực vật

- Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực bảo vệ thực vật, giống, phân bón...

-  Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty giống cây trồng, công ty thức ăn gia súc, các trang trại, các công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, các chương trình dự án…

4. Ngành Công nghệ Sinh học

- Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học chuyên sâu ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi và bảo vệ môi trường.

- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân,…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các công ty giống cây trồng vật nuôi, công ty chế biến thức ăn gia súc, công ty chế biến thực phẩm, công ty chế biến thuốc bảo vệ thực vật và thú y, các chương trình dự án, các trang trại trồng hoa cảnh…

5. Ngành Công nghệ Sau thu hoạch

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng giá trị nông sản.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm (Trạm) Khuyến nông - Khuyến lâm, Ngân hàng, Công an, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên …), các trường và viện, trạm nghiên cứu và dạy nghề, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, các chương trình dự án, các trang trại…

6. Ngành Công nghệ Thực phẩm (có 02 chương trình đào tạo: (i) Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (ii) Chương trình tiên tiến nhập khẩu đào tạo bằng tiếng Anh).

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về khoa học công nghệ thực phẩm bao gồm kiểm định chế biến nông sản, thực phẩm.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm.

7. Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

- Đào tạo kỹ sư về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm có chuyên môn sâu về vi sinh vật, độc tố học và kiểm soát ngộ độc thực phẩm, phân tích rủi ro trong sản xuất, Luật Thực phẩm, quản lý chuỗi cung ứng.. để xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm trong quá trình sản xuất.

- Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, Phòng Công thương...) các công ty, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm; các tổ chức, cơ quan quản lí, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm; các trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm.

8. Ngành Chăn nuôi (Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y)

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Ngân hàng, Công an…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi và thức ăn gia súc, các chương trình dự án, trang trại…

9. Ngành Thú y (chuyên ngành: Thú y; Dược - Thú y)

9.1. Chuyên ngành Thú y

- Đào tạo bác sỹ thú y về các lĩnh vực chuẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

9.2. Chuyên ngành Dược - Thú y

- Đào tạo Kỹ sư chuyên sâu về Dược - Thú y, về các lĩnh vực bào chế thuốc; sử dụng thuốc; chuẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục Thú y và Trạm Thú y, Ngân hàng, Công an, Hải quan, Hội Nông dân…), các Trường và Viện nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các Công ty giống vật nuôi, Công ty thuốc thú y, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các trang trại chăn nuôi lớn, các chương trình dự án…

10. Ngành Quản lí Đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường)

10.1. Chuyên ngành Quản lí Đất đai

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí và sử dụng đất đai.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty địa ốc và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

10.2. Chuyên ngành Địa chính - Môi trường

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quản lí đất đai và môi trường.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu chuyên môn về tài nguyên và môi trường,...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án, ban quản lí các khu công nghiệp…

11. Ngành Bất động sản (chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh bất động sản)

- Đào tạo kỹ sư về quản lý và kinh doanh bất động sản; có kiến thức chuyên môn sâu về quản lý bất động sản, quản lý tài nguyên đất, quy hoạch và sử dụng đất đai; kinh doanh và dịch vụ bất động sản…

-   Địa chỉ tuyển dụng: Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng và đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển nhà. Đảm đương tốt công việc của chuyên viên tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức, tài chính; các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý nhà đất, các tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh.

12. Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và quản lý tài nguyên)

Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài nguyên môi trường.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa thể thao và du lịch, ...), các khu bảo tồn thiên nhiên, các nhà hàng, khách sạn, các trường và viện, các chương trình dự án, ban quản lí rừng…

13. Ngành Khoa học Môi trường (chuyên ngành: Khoa học môi trường; Khoa học và Quản lý môi trường)

13.1. Chuyên ngành Khoa học Môi trường:

Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực môi trường và tài nguyên nông lâm nghiệp.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh tra…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

13.2. Chuyên ngành Khoa học và Quản lí môi trường (Chương trình tiên tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ, học bằng tiếng Anh):

Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu chuyên môn về tài nguyên và môi trường...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án, ban quản lí các khu công nghiệp…

14. Ngành Khoa học và Quản lí môi trường (chuyên ngành: Khoa học và Quản lý môi trường) (Chương trình tiến tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ, học bằng tiếng Anh)

Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở Khoa học Công nghệ; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; các trung tâm, trạm trại nghiên cứu chuyên môn về tài nguyên và môi trường...), các trường và viện, trạm nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án, ban quản lí các khu công nghiệp…

15. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Công nghệ xử lý Môi trường.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngân hàng, Toà án, Thanh tra…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty đô thị và phát triển hạ tầng, các chương trình dự án…

16. Ngành Lâm học

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng và chế biến lâm sản.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ngân hàng, Công an…), các Trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các Lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án…

17. Ngành Quản lí Tài nguyên Rừng

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về các lĩnh vực Quản lí và bảo vệ rừng (kiểm lâm).

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, các Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, các Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Hội Làm vườn, Hội Nông dân…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại các cơ quan công quyền địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các lâm trường, các công ty kinh doanh giống cây lâm nghiệp, các trang trại lớn, các chương trình dự án…

18. Ngành Phát triển nông thôn

- Đào tạo kỹ sư về các lĩnh vực quy hoạch phát triển nông thôn, quản lí kinh tế trang trại, xây dựng và triển khai các chương trình dự án nông thôn.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Định canh định cư, Chi cục Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Làm vườn, Ban Dân tộc, Đoàn thanh niên, Ngân hàng, Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư…), các trường và viện, trạm nghiên cứu, các trường dạy nghề, các cơ quan công quyền ở địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án…

19. Ngành Kinh tế Nông nghiệp (gồm 2 chương trình đào tạo: Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình tiên tiến nhập khẩu từ Úc đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đào tạo kỹ sư chuyên sâu về quản lí tài chính, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

-   Địa chỉ tuyển dụng: Cơ quan quản lí kinh tế nông nghiệp các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam và các tổ chức nước ngoài, giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1. Ngành Giáo dục học (chuyên ngành: Sư phạm Tâm lý - Giáo dục; Sư phạm Tâm lý - Công tác xã hội)

1.1. Chuyên ngành Sư phạm Tâm lý - Giáo dục

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp; làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở giáo dục; làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan văn hóa có chức năng giáo dục; Làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

1.2. Chuyên ngành Sư phạm Tâm lý - Công tác xã hội

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Làm chuyên viên tư vấn, tham vấn tâm lý; chuyên viên các phòng ban trong các trường chuyên nghiệp; chuyên viên trong các tổ chức xã hội; chuyên viên trong các viện nghiên cứu hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

2. Ngành Quản lý giáo dục (Chuyên ngành Sư phạm Quản lý Giáo dục)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ sở giáo dục & đào tạo (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học).

Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…

Làm chuyên viên phụ trách công tác văn hóa - giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa - giáo dục ở cộng đồng.

Làm cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về giáo dục và quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).

Làm giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).

3. Ngành Giáo dục mầm non (Chuyên ngành Giáo dục mầm non)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Làm công tác chuyên môn ở các phòng, sở giáo dục đào tạo; giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; làm tư vấn viên về giáo dục mầm non; chuyên viên nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục mầm non, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

4. Ngành Giáo dục tiểu học (Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - Tiếng Anh)

4.1. Chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Tiểu học; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

4.2. Chuyên ngành Giáo dục tiểu học - Tiếng Anh

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học bậc Tiểu học ở tất cả các vùng miền của đất nước; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

5. Ngành Giáo dục chính trị (Chuyên ngành Giáo dục chính trị)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Đạo đức - Công dân, Công dân với Tổ quốc trong các trường phổ thông; có thể giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có thể làm chuyên viên trong các sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

6. Ngành Giáo dục thể chất (Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Giáo dục Thể chất - Quốc phòng)

6.1. Chuyên ngành Giáo dục thể chất

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học GDTC ở các trường Phổ thông, Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; làm công tác quản lý, công tác phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) ở các Sở, ngành hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

6.2. Chuyên ngành Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học ở các trường Phổ thông, hoặc làm công tác phong trào TDTT ở các Sở, Ngành... Đáp ứng được nguồn nhân lực cho việc nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng và góp phần phát triển nền thể dục thể thao và đảm bảo an ninh quốc gia hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

7. Ngành Sư phạm Toán học (Chuyên ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán học giảng dạy bằng Tiếng Anh)

7.1. Chuyên ngành Sư phạm Toán học

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Toán ở trường phổ thông, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

7.2. Chuyên ngành Sư phạm Toán học giảng dạy bằng Tiếng Anh

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Toán bằng tiếng Anh trong các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Sư phạm và các trường chuyên nghiệp khác; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo, hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

8. Ngành Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Sư phạm Tin học)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Tin học trong các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp; có phương pháp tư duy khoa học; có thể tiếp tục học ở bậc sau đại học; có khả năng tích lũy kiến thức từ chương trình đào tạo, từ thực tế và từ Internet để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy Tin học, nghiên cứu Tin học lý thuyết và lập trình ứng dụng hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

9. Ngành Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Sư phạm Vật lý)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học học bộ môn Vật lý, bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông; có khả năng học tập và nâng cao trình độ để giảng dạy và nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, các trường Cao đẳng, Đại học.

10. Ngành Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Sư phạm Hóa học)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học môn Hoá học ở trường phổ thông, trường chuyên nghiệp; làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Hoá học.

11. Ngành Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học; Sư phạm Sinh học giảng dạy bằng Tiếng Anh; Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp)

11.1. Chuyên ngành Sư phạm Sinh học

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy Sinh học ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc làm chuyên viên, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu và các cơ sở có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, nông nghiệp; cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

11.2. Chuyên ngành Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học môn Sinh học bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông Quốc tế, trường THPT Chuyên, trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học; các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, Cao đẳng có chuyên ngành về Sinh học. Các Trung tâm nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trong khu vực Asean và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

11.3. Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học môn Sinh học và công nghệ. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp thuộc khối ngành sư phạm có khả năng làm giáo viên dạy môn Sinh học và môn công nghệ nông nghiệp ở các trường trung học cơ sở, trường THPT, trường trung học chuyên nghiệp; Có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

12. Ngành Sư phạm Ngữ văn (Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Ngữ văn trong các trường phổ thông; làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học Ngữ văn hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

13. Ngành Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sư phạm Lịch sử)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông; làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức... có liên quan đến chuyên môn lịch sử hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

14. Ngành Sư phạm Địa lý (Chuyên ngành Sư phạm Địa lý)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Địa lí ở trường phổ thông; có thể làm việc tại các cơ quan và viện nghiên cứu liên quan đến địa lí, có khả năng nghiên cứu khoa học và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng; Sau khi bồi dưỡng kiến thức về du lịch có thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch, hướng dẫn viên du lịch.

15. Ngành Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học Âm nhạc ở các trường phổ thông và các trường Sư phạm trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

16. Ngành Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh)

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng và đại học; có khả năng thích ứng chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện một số công việc có liên quan như phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hoặc nhân viên văn phòng, quản lí dự án hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.

17. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành này có thể làm các công việc sau: Dạy học và thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

18. Ngành Tâm lý học giáo dục (Chuyên ngành Tâm lý học trường học)

Làm nhân viên công tác xã hội, nhà tư vấn, tham vấn, giáo viên làm công tác giáo dục đặc biệt, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.


V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

1. Ngành Y đa khoa                                            

Đào tạo bác sỹ đa khoa có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và Cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền; Có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

2. Ngành Dược học

Đào tạo Dược sĩ có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và Y Dược học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kĩ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với Bác sĩ Y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lí, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lí và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

3. Ngành Răng Hàm Mặt

Đào tạo bác sĩ Răng - Hàm - Mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, chuyên ngành nha khoa hiện đại; có kiến thức và kĩ năng thực hành trong dự phòng, điều trị các bệnh răng miệng cho cá nhân, cộng đồng; có thái độ và xử trí được các bệnh về Hàm Mặt; có khả năng kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền; có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ răng miệng cho cộng đồng.

4. Ngành Y học dự phòng

Đào tạo bác sĩ Y học dự phòng có y đức; có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, Y học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kĩ năng thực hành cơ bản về y học dự phòng để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khoẻ cộng đồng; có khả năng tự học tự vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khởe cho cộng đồng.

5. Ngành Điều dưỡng

Đào tạo Cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt; có thái độ đúng đắn; có kiến thức và kĩ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khoẻ nhân dân; có khả năng tổ chức và quản lí các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

6. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

         Đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cơ sở làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội việc làm tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

- Các Bệnh viện, các cơ sở y tế công lập và tư nhân.

- Các Viện nghiên cứu y, dược.

- Các Trung tâm, đơn vị y tế các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện.

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Y Dược.

- Các Công ty, Xí nghiệp và Doanh nghiệp y, dược…


VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Ngành Toán học (gồm các chuyên ngành: Đại số; Giải tích; Toán ứng dụng, Thống kê toán học)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Giáo viên các trường THPT, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

- Phân tích dự đoán rủi ro tài chính, ngân hàng, phân tích số liệu, làm trong lĩnh vực bảo hiểm, truyền hình.

2. Ngành Toán ứng dụng (gồm các chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng; Thống kê toán học)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực giảng dạy Toán - Tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT, hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán ứng dụng và Tin học, các công ty lập trình, gia công phần mềm hay phân tích thiết kế hệ thống (lập trình viên, nhân viên IT, Tester, quản trị văn phòng, quản trị mạng, thiết kế đồ họa,...)

- Nhân viên phân tích thống kê số liệu, chuyên gia dự đoán.

3. Ngành Toán tin (Chuyên ngành: Toán tin)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Lập trình viên C/C++, NET, Java, PHP, lập trình ứng dụng trên mobile; Nhân viên IT, Tester, Quản trị văn phòng, quản trị mạng, SEO, Thiết kế website, thiết kế đồ họa, giảng dạy Toán học, Tin học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm Tin học và các trường THPT…

- Nhân viên phân tích thống kê số liệu, chuyên gia dự đoán, nhân viên ngân hàng, Samsung Việt Nam.

4. Ngành Vật lý (gồm các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Vật lý chất rắn; Vật lý môi trường; Vật lý y sinh).

Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên, nghiên cứu viên Trung tâm quan trắc và đánh giá tác động môi trường; các Trung tâm, Viện nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng...

- Thiết kế, vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển máy móc, thiết bị tự động, hệ thống sản xuất tự động. Chuyên viên tư vấn công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công và chuyển giao các dây chuyền, hệ thống tự động, bán tự động tại các công ty về cơ khí, điện, điện tử.

5. Ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch, Quản lý nhân viên, lễ tân, Nhân viên các sở ngoại vụ, sở văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình, Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học phù hợp với chuyên ngành; Làm việc tại các tạp chí du lịch, công ty truyền thông, cán bộ tham gia nghiên cứu, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch Việt Nam tại các viện nghiên cứu, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Cán bộ làm việc ở các cơ quan có sử dụng tiếng Anh.

6. Ngành Hóa học (gồm các chuyên ngành: Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích;  Hóa lý)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên tại các nhà máy xí nghiệp, chuyên viên tại các sở khoa học tài nguyên môi trường, nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu.

- Cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, trung tâm, các nhà máy, công ty, xí nghiệp sản xuất; cán bộ kỹ thuật kiểm định chất lượng, cán bộ quản lý trong các công ty sản xuất, kinh doanh hóa chất và thiết bị hóa chất; giảng dạy hóa học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và THPT,

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (gồm các chuyên ngành: Hóa học vật liệu vô cơ; Hóa hữu cơ ứng dụng; Hóa học và môi trường; Công nghệ các quá trình hóa học)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ thuật viên các phòng KCS, chuyên viên các sở khoa học - công nghệ - môi trường, nghiên cứu viên các viện nghiên cứu…

- Làm cán bộ điều hành, quản lý và cải tiến, phát triển các quy trình, dây chuyền, máy móc sản xuất liên quan tới công nghệ hóa học, cán bộ kĩ thuật ở các phòng kiểm định chất lượng sản phẩm (KCS) của hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất gang thép, luyện kim, xi măng, sản xuất đồ nhựa, đồ gia dụng…

8. Ngành Hóa dược (gồm các chuyên ngành: Dược liệu; Tổng hợp hóa dược; Phân tích và tiêu chuẩn hóa dược liệu)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Làm cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến dược phẩm, các nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng.

- Chuyên viên quản lý về chất lượng dược phẩm tại các sở ban ngành: sở y tế, cục quản lý dược quốc gia, quản thị trường về dược phẩm,... Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về hóa dược, dược liệu, dược học, sinh dược, hóa học và sinh học, cán bộ giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo về hóa dược, công nghiệp dược, dược sỹ.

9. Ngành Khoa học Môi trường (gồm các chuyên ngành: Quản lý môi trường; Công nghệ môi trường; Sinh thái môi trường; Kinh tế môi trường; Quản lý năng lượng bền vững)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, quản lý môi trường, quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường; cảnh sát môi trường; giảng viên...

       - Giảng viên đại học; cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ đoàn/ công đoàn...

10. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (gồm các chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường khai thác khoáng sản; Quản lý Tài nguyên - Môi trường đất và nước; Quản lý tài nguyên và môi trường biển; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Biến đổi khí hậu; An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, chuyên viên quản lý tài nguyên và môi trường, chuyên gia tư vấn, giám sát các dự án; cảnh sát môi trường; giảng viên...

- Giảng viên đại học; cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ đoàn/ công đoàn, chuyên gia cho các tổ chức dự án...

11. Ngành Địa lý tự nhiên (gồm các chuyên ngành: Địa lý tài nguyên - môi trường; Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất; Biến đổi khí hậu; Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, chuyên viên, giảng viên... trong các lĩnh vực tài nguyên - môi trường, địa mạo và tai biến thiên nhiên, bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất, bản đồ - hệ thông tin Địa lí và viễn thám, biến đổi khí hậu, địa nhân văn và kinh tế sinh thái, du lịch và du lịch sinh thái, quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

- Giảng viên đại học; cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ đoàn/ công đoàn, chuyên gia cho các tổ chức dự án...

12. Ngành Văn học (Chuyên ngành Văn học ứng dụng)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, quản lý văn hóa, văn học; phóng viên; biên tập viên; giảng viên văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp dạy nghề trên toàn quốc...

- Giáo viên trung học; cán bộ xuất bản; cán bộ đoàn/ công đoàn; hướng dẫn viên du lịch...

13. Ngành Báo chí

Cơ hội nghề nghiệp:

- Phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, cán bộ quản lý cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy báo chí, truyền thông tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về truyền thông.

- Cán bộ PR, marketing, xây dựng và quản trị thương hiệu...

14. Ngành Du lịch (gồm các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch;Khách sạn - Nhà hàng)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Hướng dẫn viên du lịch, cán bộ điều hành tour, cán bộ quản lý nhà hàng, khách sạn; nhân viên lễ tân.

- Cán bộ quản lý văn hóa - du lịch, nhân viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng, cán bộ nghiên cứu về du lịch, giảng dạy về văn hóa du lịch, cán bộ trong ngành hàng không, ngân hàng.

15. Ngành Sinh học (gồm các chuyên ngành: Sinh Dược; Sinh học thực nghiệm; Sinh học cơ thể và sinh thái)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các trường đại học và cao đẳng có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, sinh học thực nghiệm, công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường, các công ty sản xuất dược, mỹ phẩm, chế phẩm sinh học, phân bón sinh học và đặc biệt là các khoa xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng.

- Giáo viên, nghiên cứu viên, tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường; tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu công nghệ sinh học; Các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học, công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường như: Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp, Bệnh viện, Công an. Kỹ thuật viên, chuyên viên xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, chuyên viên kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm...

16. Ngành Công nghệ Sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ di truyền; Công nghệ hóa sinh; Công nghệ vi sinh)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm tại các Viện nghiên cứu, các công ty sản xuất dược, mỹ phẩm, chế phẩm sinh học, các khoa xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng. Các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các trường đại học và cao đẳng, trung cấp nghề.

- Nghiên cứu viên tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học, công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường như: Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp. Chuyên viên xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, phòng xét nghiệm. Chuyên viên kiểm định chất lượng tại các nhà máy sản xuất rượu, bia, dược phẩm, mỹ phẩm.

17. Ngành Lịch sử (gồm các chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhân học Văn hóa; Lịch sử Việt Nam)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ công tác tại các viện, trung tâm nghiên cứu lịch sử, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa dân các dân tộc,...

- Cán bộ tại các cơ quan quản lý văn hóa Nhà nước (các sở, phòng, ban…)

- Phóng viên, biên tập viên công tác trong lĩnh vực báo chí, thông tấn (Đài truyền hình, Đài phát thanh - truyền thanh, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương).

- Cán bộ công tác trong lĩnh vực biên tập, xuất bản...

- Giảng viên giảng dạy lịch sử, văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp dạy nghề trên toàn quốc...

18. Ngành Luật (gồm các chuyên ngành: Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật kinh tế; Luật Hiến pháp - Hành chính)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên.

- Ngoài các nghề như đã nêu, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...   

19. Ngành Khoa học quản lý (gồm các chuyên ngành: Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý nguồn nhân lực)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính - tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng - tiền công…) và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);

- Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

20. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành: Quản trị Lữ hành; Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ điều hành tour, cán bộ quản lý nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân, giám sát nhà hàng, cán bộ dự án phát triển du lịch.

- Nghề có khả năng đảm nhận: cán bộ quản lý văn hóa - du lịch, nhân viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng, cán bộ nghiên cứu về du lịch, giảng dạy về văn hóa du lịch, cán bộ trong ngành hàng không, ngân hàng.

21. Ngành Thông tin thư viện (gồm các chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị thực hành, Quản lý văn thư)

Cơ hội nghề nghiệp:

- Làm việc tại các Công ty Phát hành sách, Nhà sách, các cơ quan văn hóa, hệ thống thư viện trường học, thư viện tỉnh, thư viện trường đại học, các công ty phần mềm, các trung tâm thông tin, quản trị thông tin trong các doanh nghiệp...

- Tiếp tục nghiên cứu tổ chức thư viện hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác thư viện.

- Phụ trách công tác thiết bị tại các nhà trường phổ thông.

22. Ngành Công tác xã hội

Cơ hội nghề nghiệp:

- Nhân viên xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, nhân viên xã hội tại các cơ quan thuộc ngành Lao động thương binh xã hội, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

- Tham gia thực hiện và điều phối các dự án phát triển; đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển; nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội; nhân viên xã hội trong các cơ quan thuộc ngành Y tế, các trung tâm giáo dục xã hội ở các địa phương; quản lý các mạng lưới công tác xã hội; tham mưu xây dựng chính sách cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Ngành Công nghệ Thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, quản lý dự án CNTT; vận hành, quản trị hệ thống mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Trong các công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu.

2. Ngành Hệ thống thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế các hệ thống thông tin quản lý; Quản lý các chương trình, dự án CNTT và phân tích hệ thống; Vận hành các hệ cơ sở dữ liệu; công nghệ tri thức và hệ thống thông tin địa lý.

- Nơi làm việc: Trong các Trung tâm CSDL, công ty phần mềm; bộ phận CNTT trong các doanh nghiệp; trường học, viện nghiên cứu

3. Ngành Kỹ thuật phần mềm

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng nhóm lập trình, phân tích viên, lập trình viên; Kiểm thử, bảo trì phần mềm và tư vấn - thiết kế giải pháp CNTT cho doanh nghiệp.

- Nơi làm việc: Trong các nhóm phát triển CNTT của các cơ quan tổ chức thuộc lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, các viện nghiên cứu, trường học.

4. Ngành Khoa học máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư KHMT có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; Phát triển các thuật toán, giải pháp ứng dụng chuyên dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội.

5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phân tích, thiết kế hệ thống mạng, chuyên viên quản trị mạng, an ninh mạng và phát triển ứng dụng mạng

- Nơi làm việc: Tại các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng thuộc lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính tại các Trung tâm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường học

6. Ngành An toàn thông tin

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên viên an ninh an toàn thông tin; Phân tích thiết kế và quản lý dự án an toàn thông tin; Quản trị mạng cao cấp trong các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng.

- Nơi làm việc: Tại cácViện, Trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị điện, thiết bị điện tử, hệ thống điện, hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật điền khiển và tự động hóa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Cán bộ quản lý, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ; Nghiên cứu phát triển, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị tự động hóa quá trình sản xuất,… trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu, điều hành, các nhà máy, doanh nghiệp; trường đại học, cao đẳng.

9. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo, lập trình các hệ thống nhúng; Lắp đặt và vận hành và quản trị các hệ thống máy tính; Thiết kế, lập trình và vận hành hệ thống điều khiển bằng máy tính, các hệ thống dùng vi điều khiển trong các dây truyền tự động hóa.

- Nơi làm việc: Tại các viện, trung tâm nghiên cứu; trung tâm điều hành, tại các nhà máy, doanh nghiệp; Trường đại học, cao đẳng.

10. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thôn, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo vi mạch, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông, lập trình hệ thống; Thiết kế, xây dựng, triển khai các mạng viễn thông thế hệ mới, các hệ thống phát thanh, truyền hình; quản trị kinh doanh, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm, thiết bị điện tử, cơ điện tử, viễn thông.

- Nơi làm việc: Tại các đài phát thanh, truyền hình; viện, trung tâm nghiên cứu; các nhà máy, doanh nghiệp viễn thông; trường đại học, cao đẳng.

11. Ngành Kỹ thuật Y sinh

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật y sinh, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo thiết bị y tế tại các nhà máy sản xuất thiết bị y tế; Vận hành, bảo trì các trang thiết bị y tế; Hướng dẫn chuyển giao công nghệ về các thiết bị điện tử y tế.

- Nơi làm việc: Tại các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế.

12. Ngành Truyền thông đa phương tiện

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Truyền thông đa phương tiện có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chuyên gia, quản lý điều hành; Thiết kế, biên tập, phát triển dự án; Tư vấn, thiết kế, lập trình, xử lý dữ liệu đa phương tiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp.

13. Ngành Công nghệ truyền thông

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Công nghệ truyền thông có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản lý, lãnh đạo trong các bộ phận về truyền thông, kinh doanh, bán hàng, các dự án về sản xuất, nghiên cứu đánh giá và kinh doanh sản phẩm truyền thông; Xử lý dữ liệu đa phương tiện trong truyền thông; Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về lĩnh vực truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện.

14. Ngành Thiết kế đồ họa

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thiết kế đồ họa có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo; Thiết kế quảng cáo, truyền thông giải trí, thiết kế game, hình ảnh truyền hình, ấn phẩm in; Tư vấn thiết kế, biên tập bìa sách, tạp chí, bao bì sản phẩm, biển quảng cáo, giao diện website.

- Nơi làm việc: Tại các cơ quan nhà nước, trung tâm, doanh nghiệp về truyền thông, tổ chức sự kiện; Đài truyền hình, báo chí.

15. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Làm việc tại các phòng tin học, kinh tế, kế toán, tài chính, kinh doanh; Thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần mềm, hệ thống ứng dụng trên mạng máy tính.

- Nơi làm việc: Cán bộ nghiên cứu tại các viện, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

16. Ngành Quản trị văn phòng

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin quản lý văn phòng điện tử, triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; Công tác hành chính, văn phòng; thư ký, trợ lí hành chính; Công tác văn thư, lưu trữ.

- Nơi làm việc: Tại các tổ chức cơ quan nhà nước, tư nhân, trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp.

17. Ngành thương mại điện tử

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Thương mại điện tử có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Quản trị, vận hành hệ thống Purchasing, Logistic; Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ứng dụng thương mại điện tử.

- Nơi làm việc: Các tổ chức kinh tế, các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học; Doanh nghiệp thương mại dịch vụ, đầu tư có ứng dụng thương mại điện tử.

* Các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông giữa nhà trường với đại học FCU - Đài Loan. Trong đó 3 năm học tại Việt Nam và 2 năm cuối học tại FCU và lấy bằng do FCU - Đài Loan cấp.


VIII. KHOA NGOẠI NGỮ

1. Trình độ đại học

1.1. Ngành Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học)

- Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường THPT, trung học cơ sở, tiểu học hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn.

- Người học có thể tham gia học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài có sử dụng Tiếng Anh với các chuyên ngành như kinh tế, văn hoá, thương mại, du lịch v.v..

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

1.2. Ngành Sư phạm tiếng Nga (Chuyên ngành Song ngữ Nga - Anh)

- Giảng dạy Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh ở các trường THPT, trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn.

- Người học có thể tham gia học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài có sử dụng Tiếng Nga, Tiếng Anh với các chuyên ngành như kinh tế, văn hoá, thương mại, du lịch.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

1.3. Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc (Chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm song ngữ Trung - Anh)

- Giảng dạy Tiếng Trung Quốc (hoặc Tiếng Anh đối với chuyên ngành song ngữ Trung-Anh) ở các trường THPT, trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn.

- Người học có thể tham gia học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài có sử dụng Tiếng Trung Quốc (hoặc Tiếng Anh đối với chuyên ngành song ngữ Trung-Anh) với các chuyên ngành như kinh tế, văn hoá, thương mại, du lịch.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

1.4. Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Song ngữ Anh - Hàn)

- Có thể làm công tác biên dịch, phiên dịch, hành chính trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp, tập đoàn, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nơi sử dụng Tiếng Anh (hoặc Tiếng Hàn Quốc (đối với chuyên ngành song ngữ Anh-Hàn).

- Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường THPT, trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề khi học chương trình 2 (học cùng lúc 2 chương trình) ngành Sư phạm Tiếng Anh.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

1.5. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Song ngữ Trung - Anh, Song ngữ Trung - Hàn)

- Có thể làm công tác biên dịch, phiên dịch, hành chính trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp, tập đoàn, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình v.v.. nơi sử dụng Tiếng Trung Quốc (hoặc Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc đối với chuyên ngành song ngữ Trung-Anh, song ngữ Trung-Hàn).

- Giảng dạy Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học Việt Nam hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề khi học chương trình 2 (học cùng lúc 2 chương trình) ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Anh.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

1.6. Ngành Ngôn ngữ Pháp (Chuyên ngành: Song ngữ Pháp - Anh)

- Có thể làm công tác biên dịch, phiên dịch, hành chính trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp, tập đoàn, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình v.v.. nơi sử dụng Tiếng Pháp, Tiếng Anh;

- Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề v.v.. khi học chương trình 2 (học cùng lúc 2 chương trình) ngành Sư phạm Tiếng Anh.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

2. Trình độ cao đẳng

Ngành Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh)

- Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các cơ sở giáo dục khác.

- Có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn.

- Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học liên thông lên trình độ đại học. 


IX. KHOA QUỐC TẾ

1. Kinh doanh quốc tế

Sinh viên của ngành Kinh doanh quốc tế được tiếp cận những mô hình, phương thức kinh doanh của thế giới, những kiến thức nền tảng trong kinh doanh như: Marketing, kế toán và tài chính; vai trò của thể chế chính trị, kinh tế văn hóa đối với sự phát triển của doanh nghiệp hiện đại, các vấn đề tổng quan về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam; các kiến thức nghiệp vụ về chống bán phá giá, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài.v.v…

* Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Tốt nghiệp ngành cử nhân Kinh doanh Quốc tế, vị trí việc làm của sinh viên như sau:

+ Cán bộ tại các phòng, ban: Marketing, đối ngoại, nghiên cứu thị trường; Điều phối thương mại thuộc các lĩnh vực: thương mại quốc tế, viễn thông, sản xuất, ngân hàng tài chính, quảng cáo truyền thông, du lịch dịch vụ.

+ Trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, chuyên trách về ngoại giao, kinh tế đối ngoại và quan hệ quốc tế.

+ Xây dựng doanh nghiệp của riêng mình với một tầm nhìn xa, có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

2. Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đặc biệt có kiến thức chuyên sâu về phân tích thị trường tài chính; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

+ Cán bộ làm việc ở các phòng chức năng của doanh nghiệp như: phòng Kinh doanh, phòng Marketing, phòng hoạch định chiến lược, phòng tài chính, v.v…

+ Trợ lý cho các Nhà quản trị cấp cao trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Từ bước khởi đầu ấy, các bạn có nhiều cơ hội để đạt đến những vị trí quản lý cao hơn như: Trưởng nhóm, Tổ trưởng, Giám đốc điều hành.v.v…

3. Kế toán

Theo học ngành Kế toán tại ISTNU sinh viên sẽ được trang bị các nguyên lý và ứng dụng cần thiết của ngành cũng như nghiệp vụ chuyên sâu của hệ thống kế toán, tài chính trong nước và toàn cầu. Thêm vào đó, bạn sẽ có cơ hội bồi dưỡng và thực hành các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc tương lai như: kỹ năng nhận định, tổng hợp và phân tích số liệu; kỹ năng quản lý dự án hay giải quyết vấn đề.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

+ Các công ty quốc tế, tổ chức ngân hàng và tài chính, cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp sản xuất.v.v...

+ Kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên thuế, nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên viên quản lý kênh phân phối.v.v.

4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức, phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên nắm vững các công nghệ xử lý môi trường và phương pháp quản lý các công nghệ này cũng như đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các môi trường làm việc khác nhau.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí sau:

+ Quản lý môi trường đô thị; Quản lý môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất; Quản lý thông tin môi trường và quy hoạch môi trường; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt độ thị; Quản lý chất thải nguy hại;

+ Đánh giá tác động môi trường và xã hội;

+ Kinh tế và kiểm toán môi trường;

+ Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học, du lịch Sinh thái.v.v...

XI. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

1. Ngành Khoa học cây trồng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở:

- Các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường) về ngành Nông nghiệp.

- Nguồn cán bộ giảng dạy của Trường Đại học, các trường chuyên nghiệp khác, Viện nghiên cứu, Trung tâm.

- Các Doanh nghiệp (Nhà nước, liên doanh, tư nhân).

- Chủ Doanh nghiệp (công ty, trang trại, gia trại).

- Đi thực tập nghề nghiệp ở các nước tiên tiến.

2. Ngành Chăn nuôi

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở:

- Các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường) về ngành chăn nuôi, thú y.

- Nguồn cán bộ giảng dạy của Trường Đại học, các trường chuyên nghiệp khác, Viện nghiên cứu, Trung tâm.

- Các Doanh nghiệp (Nhà nước, liên doanh, tư nhân).

- Chủ Doanh nghiệp (công ty, trang trại, gia trại).

- Đi thực tập nghề nghiệp ở các nước tiên tiến.

3. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở:

- Các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường) về ngành Tài nguyên môi trường.

- Nguồn cán bộ giảng dạy của Trường Đại học, các trường chuyên nghiệp khác, Viện nghiên cứu, Trung tâm.

- Các Doanh nghiệp (Nhà nước, liên doanh, tư nhân).

- Chủ Doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Đi thực tập nghề nghiệp ở các nước tiên tiến.

4. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường).

- Chuyên viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch.

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch.

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác.

- Chủ các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.

X. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Cơ hội chung: HSSV tốt nghiệp các hệ đào tạo của Nhà trường đều có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Du học các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan hoặc liên thông lên Đại học tại các trường ở Thái Nguyên và Hà Nội.

1. Ngành Kế toán

Là kế toán viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, và các cơ quan, tổ chức nhà nước; Có thể tự thành lập và quản lý cơ sở kinh doanh theo đúng quy định pháp luật; Có thể làm chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp, tư vấn bán hàng và marketing sản phẩm theo yêu cầu thực tế.

2. Ngành Tài chính - Ngân hàng

Làm nhân viên nghiệp vụ trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm.

3. Ngành Quản trị kinh doanh

Làm chuyên viên điều độ sản xuất, KCS, marketing, trợ lí giám đốc, giám đốc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

4. Ngành Kế toán doanh nghiệp

Làm nhân viên kế toán, chuyên viên phân tích tài chính và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

5. Ngành Khoa học cây trồng

Làm kỹ thuật viên, cán bộ quản lí trong cơ sở sản xuất nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, các sở, ban, ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện xã, phường, các trung tâm, các viện nghiên cứu, các dự án về nông lâm nghiệp trong và ngoài nước.

6. Ngành Dịch vụ Thú y

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y: Thú y viên cấp xã, Trạm Thú y cấp huyện, Chi cục Thú y cấp tỉnh; làm công tác thú y ở các trang trại, hộ gia đình, dịch vụ về khám chữa bệnh và thuốc thú y…

7. Ngành Quản lí đất đai

Làm cán bộ Địa chính - Xây dựng cấp xã, chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường ở các huyện, tỉnh; Nhân viên, cộng tác viên các Công ty, Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường; khai thác và kinh doanh bất động sản; Các Trung tâm đo đạc, xí nghiệp đo đạc…

8. Trồng cây ăn quả

Làm cán bộ kỹ thuật trồng trọt; Trợ lý nghiên cứu khoa học; Cán bộ khuyến nông về trồng trọt; Cán bộ dự án nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp.

9. Bảo vệ thực vật

Đào tạo kỹ sư thực hành về nghề Bảo vệ thực vật trình độ cao đẳng, trung cấp có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, lương tâm, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các vị trí: Làm chủ, (làm việc tại) các cơ sở kinh doanh chuyên về thuốc bảo vệ thực vật. Làm việc tại các phòng, ban sở nông nghiệp các cấp trong lĩnh vực chuyên sâu về bảo vệ thực vật và lĩnh vực nông lâm nghiệp. Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật và nông lâm nghiệp. Làm cán bộ giảng dạy khuyến nông các cấp, giáo viên giảng dạy tại các trường nghề Nông lâm nghiệp.

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Làm kỹ thuật viên ở Phòng Kỹ thuật, Phòng Thiết kế hoặc Tổ trưởng ở Xưởng sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí; Kỹ thuật viên, Tổ trưởng hoặc trực tiếp vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất khác; Kỹ thuật viên ở các Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu cơ khí; Trực tiếp quản lí cơ sở sản xuất cơ khí quy mô nhỏ.

11. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Làm kỹ thuật viên tại các cơ quan bưu chính - viễn thông, các công ty điện tử tin học Việt Nam, các khu công nghiệp, các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng điện, thiết bị sử dụng điện, quản lý mạng điện trong các cơ sở công nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp tự động hóa cao, các dây chuyền, khu công nghiệp, khu chế xuất; Các công ty điện lực với vai trò người vận hành, thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật; Các công ty, xí nghiệp sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hoá điện - điện tử; Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện - điện tử.

12. Công nghệ thông tin

Làm nhân viên kỹ thuật các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…; các Công ty Tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp…; các Công ty Phân phối và Bảo trì các thiết bị máy tính; bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin; làm nhân viên, kỹ thuật viên, giáo viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học cơ sở, tiểu học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

13. Điện dân dụng

Đảm nhận các công việc như: lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị gia dụng...; làm việc trực tiếp sản xuất trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại ở các nhà máy, phân xưởng sản xuất; Làm trợ lí sản xuất tại các phân xưởng sản xuất; Làm việc trong phòng kỹ thuật.      

14. Điện Công nghiệp

Đảm nhận các công việc trực tiếp sản xuất trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng cơ điện; làm trợ lí sản xuất tại các phân xưởng cơ điện; làm việc trong phòng kỹ thuật của các cơ sở sản xuất cơ điện.

15. Công nghệ Ô tô

Làm kỹ thuật viên, tổ trưởng, trưởng nhóm sản xuất tại các nhà máy, các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, chế tạo phụ tùng ô tô, các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô và phụ tùng; quản lí kỹ thuật đội xe; làm việc trong các dây chuyền đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các cơ quan Nhà nước về động lực ô tô, các doanh nghiệp bảo hiểm.

16. Cắt gọt kim loại

Đảm nhận các công việc trực tiếp sản xuất trên các máy công cụ cắt gọt, đứng máy trong các dây truyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các Nhà máy, phân xưởng cơ khí; Làm trợ lí, chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng cơ khí; Làm việc trong phòng kỹ thuật của các cơ sở sản xuất cơ khí.

17. Nguội sửa chữa máy công cụ

Làm kỹ thuật viên có tay nghề bậc 4/7, đảm nhận các công việc trực tiếp sản xuất trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng cơ khí; làm trợ lí, chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng cơ khí; làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

18. Hàn

Làm kỹ thuật viên có tay nghề bậc 4/7, đảm nhận các công việc trực tiếp sản xuất trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng cơ khí; làm trợ lí sản xuất tại các phân xưởng cơ khí; làm việc trong phòng kỹ thuật của các cơ sở sản xuất cơ khí.

19. Tin học văn phòng

Chuyên viên tin học cho các trường phổ thông; Thư ký văn phòng; Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ; Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng; Làm việc cho các công ty máy tính, phần mềm, thiết kế quảng cáo, quản lý phòng Internet.

20. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Làm kỹ thuật viên sửa chữa, lắp ráp, bảo trì hệ thống máy tính; thiết kế, xây dựng, quản trị hệ thống mạng máy tính tại các cửa hàng, công ty, doanh nghiệp, các đơn vị Nhà nước.

21. Tiếng Hàn

Làm công tác hợp tác quốc tế tại văn phòng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực. Có thể tham gia giảng dạy Tiếng Hàn Quốc tại các cơ sở giáo dục được phép đào tạo Tiếng Hàn Quốc ở trình độ phù hợp với trình độ của sinh viên tốt nghiệp.

22. Tiếng Anh

Làm công tác hợp tác quốc tế tại văn phòng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực. Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường, trung tâm khoa học.   

Các bài liên quan

-->